Artifacts of WSO2 Carbon - Common Stub WSO2 Carbon - Common Stub